موقعیت شما: مقالات زنان و زایمان تجربه‌اي براي هر ماه

ویتاویترین

 

 

نامه الکترونیک چاپ PDF

تجربه‌اي براي هر ماه


اولين خون‌ريزي ماهانه، آغاز دوره جديدي از زندگي يك دختر نوجوان است. آنچه در ظاهر رخ مي‌دهد، نمايانگر دنيايي از تحولات در درون بدن اوست.

در دوران جنيني يك جفت تخمدان با تعداد معيني فوليكول (كيسه‌هايي كه تخمك در آنها توليد مي‌شود) در بدن جنين تشكيل مي‌شود. تعداد اين فوليکول‌ها در دوران پس از تولد ثابت است و در هر سيکل ماهانه يک يا چند تا از اين فوليکول‌ها آزاد و براي بارور شدن آماده مي‌شوند. درون فوليكول‌ها سلول‌هاي اووسيت قرار دارند كه تخمك‌هاي يك زن را تشكيل مي‌دهند.

در روز اول هر سيكل 28 روزه با تخريب ديواره داخلي رحم و عروق خوني، خونريزي آغاز مي‌شود و از ضخامت اين لايه كاسته مي‌شود. اين کاهش ضخامت تا حوالي روز 10 ادامه دارد و سپس به تدريج ضخامت ديواره افزايش مي‌يابد. پروژسترون هورموني است كه كاهش آن در انتهاي هر دوره، تخريب ديواره رحم وخونريزي مجدد را سبب مي‌شود. هورمون استروژن نيز با افزايش ناگهاني در ميانه دوره ماهانه، موجب افزايش ميزان هورمون لوتئيني‌كننده (LH) مي‌شود. به واسطه اين هورمون و افزايش پروژسترون، ديواره رحم به بالاترين حد رشد خود مي‌رسد و اگر در اين دوران تخمك با اسپرم لقاح پيدا كند، اين ديواره با عروق خوني فراواني كه پيدا كرده است جايگاه مناسبي براي پذيرش جنين و تغذيه آن خواهد بود. در غير اين‌صورت تغييرات هورموني موجب تخريب ديواره رحم و آغاز مجدد دوره مي‌شود.