موقعیت شما: مقالات داخلی و عمومی كم‌خوني پررنگ‌تر مي‌شود

ویتاویترین

 

 

نامه الکترونیک چاپ PDF

كم‌خوني پررنگ‌تر مي‌شود

فقر آهن و كم‌خوني ناشی از آن، از كمبودهاي شایع تغذيه‌اي در جهان محسوب مي‌شود. به طوري‌كه كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه، هر يك به نوعي با مشكلات ناشي از اين كمبود درگير هستند. به گونه‌اي كه در سال 2002، كم‌خوني فقر آهن سهم عمده‌اي از بيماري‌هاي بروز يافته در سطح جهان را به خود اختصاص داد.

نحوه تغذيه در تشديد اين مشكل نقش اساسي دارد. چنانچه آهن به مقدار كافي در دسترس نباشد، بدن فرد برای ساخت گلبول‌های قرمزخون ابتدا از ذخاير آهن خود استفاده می‌کند. سپس در صورت ادامه کمبود، ذخاير آهن بدن کاهش يافته و کم‌خونی فقر آهن بروز می‌يابد.

مقدار طبيعي هموگلوبين در افراد بسته به سن، ‌جنس و وضعيت فيزيولوژيك آنها متفاوت است. از سنين كودكي تا دوران بلوغ ميزان هموگلوبين در محدوده 11 تا 13 ميلي‌گرم در دسي‌ليتر قرار دارد.

كم‌خوني در هر سني ممكن است رخ دهد اما شيوع آن در زنان باردار و كودكان بيشتر است. بر اساس گزارش‌هاي سازمان بهداشت جهاني (WHO) در سال‌هاي 1993 تا 2005، شيوع كم‌خوني در سطح جهان‌ در نقاط مختلف و بسته به جنس و سن افراد، بين 32 تا 58 درصد بوده است. در ايران آمار دقيقي در اين زمينه وجود ندارد اما نتايج بررسي‌هاي انجام شده بر روي زنان باردار كه بيش از ديگر گروه‌هاي افراد جامعه در معرض كم‌خوني قرار دارند، حاكي از آن است كه حدود 14 درصد بانوان ايراني در اين دوران از كم‌خوني رنج مي‌برند.

worldwide prevalence o 40 f anaemia 1993–2005

Iran (Islamic Republic of)

Ministry of Health and Medical Education et al. Multicentre

study on iron deficiency anemia among 15 to 49 year old

women in the Islamic Republic of Iran. Islamic Republic of

Iran, Nutrition Department, Ministry of Health and Medical

Education, 1995. Ref 3015.

To cite this article: Barooti, E, Rezazadehkermani M, Sadeghirad B, Motaghipisheh Sh,

Arabi M, Salahi S, et al. Prevalence of Iron Deficiency Anemia among Iranian Pregnant

Women; a Systematic Review and Meta-analysis. J Reprod Infertil. 2010;11(1):17-24.